בקורס נלמד:

 • חוק המתווכים
 • חוק הגנת הצרכן
 • חוק החוזים
 • חוק המקרקעין
 • חוק המכר דירות / הבטחת השקעות של רוכשי דירה
 • חוק הגנת הדייר
 • חוק מיסוי מקרקעין
 • חוק התכנון והבנייה
 • חוק העונשין
 • חוק שמאי מקרקעין וחוק הירושה
 • חוק רישוי עסקים
 • חוק ההוצאה לפועל